Popunjavanje tenderske dokumentacije - FAQ

Javna nabavkaje pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu zakona, smatraju naručiocima.
Ponuđačje domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ponudi isporuku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova.
Naručilac javne nabavke jedržavni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava , kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje,javno preduzeće, pravno lice kojeobavlja i delatnost od opšteginteresa.
Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrđeno da ispunjava sve uslove iz zakona i konkursne dokumentacije..
Odgovarajuća ponudaje ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.
Naručilac je dužan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda, odnosno prijava za javnu nabavku. Javni poziv sadrži podatke o naručiocu, predmetu nabavke, uslovima za učestvovanje u postupku, kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju, uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije, vremenu i mestu podnošenja ponude, vremenu i mestu otvaranja ponuda, roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, kao i o imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije.
Da, može i to 6 dana do otvaranja ponuda, posle toga ne.
Da, ali ti uslovi naručioca moraju biti u skladu sa Zakonom (Zakon o javnim nabavkama) i ne smeju biti diskriminatorski..
Da, ali to mogu biti SAMO troškovi štampe i dostave. Sve više od toga je protivzakonito.
Ne, ponuđač u svojoj Ponudi može dostaviti neoverene fotokopije svih dokumenata. Originale dostavlja onaj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija.
Da, mora biti povezana tako da se iz nje ne mogu vaditi niti zamenjivati njeni delovi.
U principu, ponuda se priprema na Srpskom jeziku. Međutim, Zakon je predvideo kada naručilac dokumentaciju priprema i na stranom jeziku, tako da je on obavezan da u svom uputstvu navede jezik na kom će ponuđač pripremiti ponudu.
Svako zainteresovano lice. Međutim, za UČEŠĆE u postupku otvaranja (pregled dokumentacije, pitanja, potpis zapisnika....) potrebno je posedovanje ovlašćenja ponuđača.
Da, ali samo elementi obrazca ponuda (cene, plaćanje, rokovi...), a za ostala dokumenta samo njihova dostava. Detaljan pregled dokumentacije konkurencije može se vršiti u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
Ne, ali bi pri tome trebao da u zapisnik unese razloge za nepotpisivanje.
Žalba naručiocu može se uložiti na svaku njegovu radnju, ali je važno znati kada Na konkursnu dokumentaciju do momenta roka za otvaranje ponuda, Na Odluku naručioca 8 dana nakon dostavljanja iste
U roku od 10 dana. Nakon toga ponuđač može, ukoliko je nezadovoljan, nastaviti postupak pred Republičkom Komisijom za zaštitu prava.
Da, ponuđač ili naručilac, moraju postupiti po rešenju, a ponuđač može nastaviti spor pred Upravnim sudom.