Tenderska dokumentacija - Šta radimo

Tenderska dokumentacija - Kako vam možemo pomoći


Ako želite da vaše ponudebudu blagovremene, ispravne, odgovarajuće i prihvatljive, čime će te ući u najuži krug za izbor najpovoljnije ponude, neophodno je d ne načinite ni najmanju slovnu grešku prilikom popunjavanja tenderske dokumentacije. U saradnji sa nama, ispravnost i usklađenost vaše ponude je zagarantovana.

Interni Akt

Dobro urađen interni akt predstavlja osnovu za uspešno sprovođenje javnih nabavki. Agencija Milošević Vam pruža uslugu izrade internog akta, kojim ćete bliže urediti postupke javnih nabavki. Internim aktom bliže uređujete planiranje nabavki, odgovornost za planiranje, ciljeve postupka javnih nabavki, način izvršenja obaveza iz postupka, način obezbeđivanja konkurencije itd. Naručioci su dužni da interni akt donesu u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12)ipri tome da utvrdeunutrašnju proceduru javnih nabavki. Agencija Milošević pruža Vam stručnu podršku kako u izradi, tako i u unapređenju sadržine internog akta. Jasan interni akt otklanja nedoumice i eliminiše stresne situacije.

Plan nabavki

Planiranje predstavlja kamen temeljac za uspešno sprovođenje postupaka javnih nabavki, a negativne posledice lošeg planiranja mogu biti nesagledive. Naručioci su dužni da donesu plan nabavki do 31. januara, koji se sastoji od plana nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje. Naš tim Vam pruža uslugu izrade plana nabavkii konsultantske usluge pri izradi plana nabavki. Uz stručnu pomoć naših konsultanata dobićete plan javnih nabavki koji je sastavni deo godišnjeg programa Vašeg poslovanja i dugoročne poslovne politike naručioca.

Priprema konkursne dokumentacije

Stručni tim za naručioce za Vas vrši pripremu konkursne dokumentacije za sve vrste postupaka javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, pratećim aktima i propisima koji se odnose na konkretan predmet javne nabavke.

U našoj ponudi imate opciju pripreme konkursne dokumentacije za konkretnu javnu nabavku i pripreme modela konkursne dokumentacije. Naše iskustvo, veliki broj zadovoljnih klijenata i uspešno sprovedenih postupaka predstavlja garanciju da će se postupak Vaše javne nabavke u saradnji sa nama završiti efikasno, uspešno i bez stresa. Kao dodatnu uslugu pružamo i mogućnost praćenja sa sugestijama čitavog procesa javne nabavke, od objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, pa sve do zaključenja ugovora.

Analiza konkursne dokumentacije

Jasna i precizna konkursna dokumentacija je jedan od preduslova da se postupak javne nabavke sprovede efektno i efikasno. Za već izrađene Vaše konkursne dokumentacije naš stručni tim vrši analizu istih. Pri tome ukazujemo na eventualne propuste, nedostatke i nesaglasnosti sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim zakonskim aktima i propisima. Takvim postupanjem, sprečićete dodatne zahteve za pojašnjenjima konkursne dokumentacije i eventualno podnošenje zahteve za zaštitu prava na konkursnu dokumentaciju, a Vašu javnu nabavku završićete bez stresa i najkraćem mogućem roku sa najmanjim troškovima.

Prisustvovanje otvaranju ponuda sa instrukcijama

Naš stručni tim prisustvuje otvaranju ponuda, pri tome pruža instrukcije po predmetnom postupku javne nabavke. Za Vas vršimo proveru dokumentacije koja prati javnu nabavku: zapisnika o otvaranju ponuda, izveštaja o stučnoj oceni ponuda, odluke o dodeli ugovora, odluke o obustavi postupka itd. Učinite da postupak otvaranja ponuda protekne u skladu sa zakonom i efikasno, uz prisustvo naših stručnih konsultanata.

Praktična obuka po konkretnoj javnoj nabavci „od početka do kraja“

Naš stručni tim vrši pripremu prateće i konkursne dokumentacije za konkretnu javnu nabavku, pri tome pružajući konsultantske usluge sa implementacijom iskustva iz prakse u cilјu prenosa istih zaposlenima kojima se delegiraju poslovi javnih nabavki. Obuhvaćen je čitav postupak javne nabavke, od objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, pa sve do zaključenja ugovora. Vaši zaposleni nakon završene praktične obuke usvojiće nova praktična saznanja i veštine za uspešno sprovođenje postupka javnih nabavki.

Instrukcije komisiji po podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dobili ste zahtev za zaštitu prava? Ne znate kako da postupite? Naš stručni tim može Vam pomoći da uspešno prevaziđete trenutnu situaciju. Pružamo konsultantske usluge komisiji, savetujemo kako da postupi po konkretnom zahtevu i pratimo postupak do kraja. Uz našu stručnu pomoć izbeći ćete nepotrebne troškove i postupak javne nabavke sprovesti na efikasan i ekonomičan način.

Odgovori na pitanja putem telefona / e-mail-a

Naš stručni tim stoji Vam na raspolaganju za konsultantske usluge telefonom svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h. Na pitanja koja ste prosledili na e-mail, dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku. Pored pružanja konsultantskih usluga na pojedinačna pitanja, u našoj ponudi postoji i opcija pružanja konsultantskih usluga u toku čitavog periodu realizacije postupka javne nabavke. Za pomenute usluge važi zvaničan cenovnik.