Tenderska dokumentacija - Javne nabavke - Usluge

Analiza dokumentacije

Pod analizom dokumentacija Agencija Milošević podrazumeva sledeće aktivnosti: - Pregled konkursne dokumentacije - Predlog za razjašnjenje konkursne dokumentacije - Zahtev za produženje roka za dostavljanje ponuda Jasna i precizna konkursna dokumentacija je jedan od preduslova da se postupak javne nabavke sprovde efektno i efikasno. Iako je obaveza naručioca da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu podneti ispravnu ponudu, često to ne čine. Ukoliko ste preuzeli konkursnu dokumentaciju za koju niste sigurni da li je sastavljena u skladu sa zakonom i važećim propisima možete nas angažovati da bi vam otklonili sve nedoumice. Svu komunikaciju vezanu za razjašnjenja dokumentacije preuzećemo na sebe i na taj način poštedeti Vas eventualnog konflikta sa naručiocem. Kao posebnu stavku analize konkursne dokumentacije ističemo analizu Modela ugovora, koji mora biti sastavljen tako da se ispoštuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, Zakona o obigacionim odnosima i drugih propisa koji se odnose na predmet javne nabavke. Ukoliko se od naručioca ne dobije adekvatan odgovor u zakonskom roku podnosimo zahtev za produženje roka za dostavljanje ponuda. Ako znamo, da se na javni poziv i konkursnu dokumentaciju može prigovarati samo pre podnošenja ponude neophodno je sa svih aspekata analizirate konkursnu dokumentaciju i od naručioca tražite razjašnjenja. Na taj način stvaraju se neophodni uslove za podnošenje prihvatljive ponude.

Izrada dopisa

Dobro napisani dopis ogleda se u stavljanju fokusa na prepoznavanje problema u cilju što kvalitetnijeg pronalaženja rešenja, a naše usluge u tom delu su: - Pisanje podnesaka naručiocu - Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja - Sastavljanje svih vrsta ugovora za potrebe javne nabavke Ukoliko niste sigurni da takav efekat možete postići pisanjem dopisa možete angažovati konsultante iz našeg tima koji će uraditi dopis i u Vaše ime se obratiti naručiocu. Ponesak može ići na Vašem memorandumu ili ga mi možemo u Vaše ime i za Vaš račun proslediti naručiou po ovlašćenju. Brzo i jednostavno e-mailom možete nam proslediti dokumentaciju i opis dešavanja i mi ćemo na osnovu iznetih činjenica ući u srž problema i naručiocu predstaviti najprihvatljivije rešenje za obe strane. Ukoliko želite da saznate informacije koje smatrate da su javne i koje naručilac po zakonu ima obavezu da saopšti možete nas angažovati da uradimo i pošaljemo naručiocu Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, gde na jednostavan način možete doći do podataka koje Vas interesuju. (zaključeni ugovor po konkretnoj javnoj nabavci, odluku o pokretanju postuka javne nabavke…) Ukoliko pripremate ponudu, a niste sigurni kako treba da glasi ugovor o angažovanju radne snage, ugovor o zakupu tehničkog kapiteta ili pak sporazum o zajedničkom izvršenju javne nabavke grupe ponudjača, možete nas angažovati kako bi Vam sastavli potrebne ugovore za potrebe konkretne javne nabavke i tako biti sigurni da ste podneli prihvatljivu ponudu.

Priprema ponude

Priprema ponude predstavlja jedan od ključnih elemenata prilikom podnošenja prijave za javnu nabavku, a bitni koraci su: - Izrada termin plana – spisak dokaza - Zahtev za razjašnjenje konkursne dokumentacije - Davanje saveta za pripremu i ponošenje ponude - Pregled svakog dokumenta - Pakovanje i zaštita ponude - Podnošenje ponude

Zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije i Termin plan

Prvi korak u pripremi ponude nakon prezimanja konkursne dokumetacije je detaljna analiza konkursne dokumentacije, koja obuhvata tumačenje kriterijuma, zahteva za naručioca, kako bi utvrdilo da li ista odgovara zakonskim propisima. Ukoliko smatramo da konkursna dokumentacija nije sastavljena u skladu sa Zakonom i Pravilnicima, tražimo dodatne informacije i pojašnjenja, čime doprinosimo de se konkursna dokumentacija svede na formu koja neće biti diskriminatorska, a time omogućavamo jednaki polažaj svim ponuđačima u postupku javne nabavke. Na taj način sprečavamo mogućnost favorizavanja pojedninih ponuđača i omogućavamo tržišnu fer utakmicu. Svaka raspisana javna nabavka predstavlja posebanu celinu za sebe u pogledu dodatnih uslova naručioca i potrebnoj dokumentaciji koja se podnosi. Te specifičnosti zahtevaju da se svakoj javnoj nabavci mora pristupiti sa izuzetnom pažnjom i preciznošću u vremenskim rokovima u kojima treba prikupiti, proveriti i spakovati dokumentaciju. Iz tog razloga neophodno je izraditi precizan „Termin plan aktivnosti u postupku javnih nabavki“ - spiska potrebne dokumentacije za učešće na tenderu. To konkretno znači da se firmi koja je se odlučila da naša Agencija pripremi ponudu za konkretnu javnu nabavku izradjuje pisani dokument- Termin plan sa detaljima koje dokaze treba prikupiti i na koji način, sa preciznim datumima i satnicom do kada treba dostaviti potrebnu dokumentaciju i vremenu kada će dokumentacija biti predata. Provera, priprema i pakovanje ponude predstavljaju najvažnije korake za podnošenje prihvatljive ponude i dobijanje posla. Provera podrazumeva pregled svakog dostavljenog dokumenta da bi se utvdilo da li je u saglasnosti sa članom 75. i članom 76. Zakona o javnim nabavkama i sa samom konkursnom dokumentacijom. Ukoliko utvrdimo da neki dostavljeni dokument nije odgovarajući, dajemo instrukcije ponuđaču kako treba da izgleda potreban dokument i rok do kojeg ponuđač dokumente/dokaze mora dostaviti. Po dobijanju kompletne ispravne dokumentacijie pristupa se pakovanju konkretne ponude uz maksimalnu zagarantovanu tajnost i poverljivost. Dokumentacija se pakuje specifičnim načinom povezivanja i ukoričavanja koje onemogućava zloupotrebu i eventualno oštećenje, izuzimanje ili zamenu dostavljene dokumentacije čime izbegavamo da naš klijent u eventulanom kasnijem postupku mora dokazivati da li je neki dokument priložen ili ne. Iz svih gore navedenih razloga Agencija Milošević insistira na precizno definisanom termin planu, obaveznom pisanju zahteva za razjašnjenje u slučaju nejasne konkursne dokumentacije, proveri i pripremi dokumentacije kako bi dogovorene poslove završili na obostrano zadovoljstvo. Naša uloga podrazumeva i podnošenje ponude u prostorijama naručioca u roku predvidjenom u konkursnoj dokumentaciji. Pripremljenu ponudu, kao vaši ovlašćeni zastupnici podnosimo i prisustvujemo otvaranju ponuda. Kao stručnjaci, preuzimamo odgovornost za blagovremenost i ispravnost ponude, a takođe proveravamo i ispravnost ponuda konkurencije uvidom u dokumentaciju.

Zahtev za zaštitu prava

Iako je obaveza naručioca da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje mogu podneti prihvatljivu ponudu, često to ne čine. Ukoliko ste preuzeli konkursnu dokumentaciju za koju niste sigurni da je sastavljena u skladu sa zakonom i važećim propisima možete angažovati naš tim koji će Vam otkoniti sve nedoumice. Svu komunikaciju vezanu za razjašnjenja dokumentacije preuzećemo na sebe i na taj način poštedeti Vas eventualnog konflikta sa naručiocem. Analizom konkursne dokumentacije i dostavljenih pojašnjenja dobićete odgovor ima li osnova za podnošenje Zahteva za zaštitu prava na sadržinu javnog poziva i konkursne dokumentacije i podneti zahtev za zaštitu prava pre isteka roka za podnošenje ponuda. Ne zaboravite onoga trenutka kada ste podneli ponudu, saglasili ste se sa sadržinom konkursne dokumentacije i više je nemožete osporavati. Podnošenjem osnovanog Zahteva za zaštitu prava koristite pravo da zaštitite Vaš interes i nemojte propustiti priliku koja Vam po Zakonu pripada. Nemojte Zahtev za zaštitu prava doživljavati kao problem već kao rešenje. Ukoliko po oceni našeg stručnog tima konstatujemo nepravilnosti u radu komisije za sprovodjenje postupka javne nabavke, podnosimo Zahtev za zaštitu prava ponudjača. Ukoliko ste sami podneli ponudu i smatrate da je u postupku otvaranja ponuda došlo do propusta naručioca, kao i da sumljate u ispravnost ponude Vaše konkurentske firme, možete nas angažovati da izvršimo stručni uvid u ponude. Ukoliko niste zadovoljni rešenjem koje ste dobili od Republičke komisije za zaštitu prava i smatrate da komisija nije uzela u razmatranje sve relevantne činjenice koje idu Vama u korist, možete se obratiti nama. Naš tim će proučiti Vaš predmet i pokrenuće upravni spor ukoliko smatramo da za to ima osnova.

Konsultantske usluge

U želji da pojednostavimo problematiku sa kojom se susreću ponuđači u postupcima javnih nabavki poslednjih godina, predstavljamo Vam povoljan, kvalitetan, brz i jednostavan način da dodjete do odgovora i na taj način kreirate rešenje kako bi što pre rešili trenutnu blokadu i/ili problem prilikom pripreme ponude, podnošenja ponude, uvida u ponude ili pak čitanja dokumentacije prilikom pisanja zahteva. Zahvaljujući našem iskustvu i širokom spektaru ekspertize obezbeđujemo celokupnu podršku za sve situacije koje Vam se u postupku javne nabavke mogu desiti. Konsultantske usluge obuhvataju usluge odgovora na pitanja putem telefona i odgovora na pitanje putem e-maila. Naš stručni tim stoji Vam na raspolaganju za konsultantske usluge telefonom svakog radnog dana u periodu od 08h do 16h. Na pitanja koja ste prosledili na e-mail, dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku. Pored pružanja konsultantskih usluga na pojedinačna pitanja, u našoj ponudi postoji i opcija pružanja konsultantskih usluga u toku čitavog periodu realizacije postupka javne nabavke. Za pomenute usluge važi zvaničan cenovnik.