Tenderska dokumentacija - Zakoni i propisi

Zakon o javnim nabavkama

Ovim zakonom uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i postupak javne nabavke; reguliše centralizacija javnih nabavki; uređuje javna nabavka u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i u oblasti odbrane i bezbednosti; određuje način evidentiranja podataka o javnim nabavkama; određuju poslovi, način rada i oblik organizovanja Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; određuje način zaštite prava u postupcima javnih nabavki i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom; uređuju i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

Download

Izmenjen i dopunjen Zakon o javnim nabavkama

Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 68/15). Zakon je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba člana 24. ovog zakona, kojim je izmenjen član 51. Zakona o javnim nabavkama, a koje se će se primenjivati od 1. januara 2016. godine. Svi postupci javnih nabavki koji su započeti, odnosno pokrenuti do 12. avgusta 2015. godine, sprovode se po Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12 i 14/15). Na postupke javnih nabavki koji su pokrenuti dana 12. avgusta 2015. godine ili nakon12. avgusta 2015. godine, primenjuje se Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15). Pod „pokretanjem postupka“ smatra se datum donošenja odluke o pokretanju postupka.

Download

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između privrednih subjekata, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na privredne subjekte nad kojima je otvoren postupak stečaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, a u komercijalnim transakcijama u kojima su ovi privredni subjekti dužnici.

Download

Zakon o opštem upravnom postupku

Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni organi kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica, pravnog lica ili druge stranke, kao i kad obavljaju druge poslove utvrđene ovim zakonom.

Download

Zakon o zaštiti konkurencije

Ovim zakonom ureĎuje se zaštita konkurencije na trţištu Republike Srbije, u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača, kao i osnivanje, položaj, organizacija i ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije.

Preuzmite Zakon o javnim nabavkama

Zakon o obligacionim odnosima

Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i drugih zakonom utvrđenih činjenica.

Download

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovljava se Poverenik za informacije od javnog značaja (u daljem tekstu: Poverenik), kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Download

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima

Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno upis lekova u registre koje vodi Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, proizvodnja i promet lekova i medicinskih sredstava i nadzor u ovim oblastima, rad Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i druga pitanja značajna za oblast lekova i medicinskih sredstava.

Download

Zakon o planiranju i izgradnji

Ovim zakonom uređuje se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnja objekata; vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor; druga pitanja od značaja za uređenje prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i za izgradnju objekata.

Download